• nl
 • en
 • de
 • fr
 • nl
 • en
 • de
 • fr
 • Garantiebepalingen

  1. Algemeen
  Deze garantiebepalingen dienen gelezen te worden samen met de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden voor de verkoop van Techmar verlichtingsproducten of met enige andere voorwaarden die tussen Techmar en koper zijn overeengekomen.
  Naast deze Garantievoorwaarden blijven de (Algemene) voorwaarden van Techmar ongewijzigd van kracht en rechtsgeldig. In het geval van strijdigheid tussen deze garantiebepalingen en de (Algemene) voorwaarden met betrekking tot de producten, gelden de garantiebepalingen.

  Techmar garandeert volgens de voorwaarden en modaliteiten van de garantie zoals hieronder gespecificeerd dat de producten vrij zullen zijn van gebreken.
  In het kader van deze garantiebepalingen betekent een gebrek (of defect product) dat een product een materiaal- of constructiefout vertoont waardoor het product er in grote mate niet in slaagt te werken in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Afhankelijk van de bepalingen zoals hieronder beschreven heeft de koper garantie gedurende de garantieperiode.

  • De garantie geldt voor de LightPro buitenverlichtingsarmaturen met toebehoren. De daarin
   opgenomen lichtbronnen zijn hierbij uitgesloten.
  • De garantieperiode voor de LightPro buitenverlichtingsarmaturen met toebehoren bedraagt 5 jaar.
  • De garantie geldt alleen voor producten die werken bij een omgevingstemperatuur van minimaal -20 C en maximaal + 50 C.
  • De garantieperiode begint voor eindverbruikers/consumenten op de aankoopdatum, voor wederverkooporganisaties, distributeurs of dealers op de afleverdatum.
  • De garantieperiode geldt niet meer indien als/indien de specifieke eigenschappen van het product werden veranderd door anderen dan diegenen die door Techmar daartoe geautoriseerd zijn, of indien Techmar producten aangesloten of verbonden werden op andere producten die niet van Techmar afkomstig zijn.
  • Dimmen en de toepassing van netwerkregelsystemen hebben Invloed op de garantie.
  • De garantie geldt alleen als het product correct gebruikt, geïnstalleerd en onderhouden wordt in overeenstemming met onze instructies in de handleiding van het product, waar nodig rekening houdend met de specifieke toleranties op lichtstroom en systeemvermogen zoals vermeld in de bijgevoegde productdocumentatie/handleiding.
  • Koper kan zich niet beroepen op enige andere informatie of documentatie.
  • De producten dienen rechtstreeks van Techmar of van een wederverkooporganisatie, distributeur of dealer van Techmar te zijn gekocht.
  • Het aankoopbewijs van de producten dient aanwezig en beschikbaar te zijn voor Techmar.

   

  2. Bepalingen en voorwaarden:


  De door Techmar geboden garantie geldt alleen voor de koper. Indien de koper een door Techmar erkende wederverkoper, distributeur of dealer is, valt het product ook onder dezelfde garantie. Het product dient desgevraagd door de koper, die een beroep doet op garantie, te worden geretourneerd binnen de van toepassing zijnde garantieperiode, zodat Techmar na onderzoek kan vaststellen of het betrokken product faalt in het voldoen aan deze garantie. Indien een product niet werkt in overeenstemming met deze garantie zal Techmar kosteloos een vervanger leveren voor het defecte product, of Techmar zal naar haar keuze het defecte onderdeel van het product repareren of vervangen of aan de koper de door hem betaalde koopsom restitueren. Indien Techmar ervoor kiest het product te vervangen maar dit niet mogelijk is omdat het niet meer wordt gemaakt of niet voorhanden is kan Techmar de koper het aankoopbedrag restitueren of het product vervangen door een vergelijkbaar product (dat een geringe afwijking kan hebben In vormgeving en productspecificaties).
  Geen enkele vertegenwoordiger, distributeur of dealer is bevoegd om namens Techmar de bepalingen van de garantie op welk punt dan ook te vervangen, te wijzigen of te verruimen.

  Deze garantie geldt niet voor schade of niet-presteren als gevolg van overmacht dan wel verkeerd gebruik, oneigenlijk gebruik, afwijkend gebruik of gebruik dat in strijd is met toepasselijke normen, voorschriften of gebruiksaanwijzingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot die welke zijn opgenomen In de recentste veiligheids- bedrijfstak- en/of elektriciteitsnormen.
  Deze garantie is nietig ingeval door wie dan ook zonder schriftelijke toestemming van Techmar reparaties of veranderingen aan het product worden uitgevoerd.
  De aankoop- of afleveringsdatum van het product dient duidelijk herleidbaar te zijn. Techmar behoudt zich het recht voor om de definitieve beslissing te nemen over de geldigheid van enige garantieaanspraak. Zie ook onder 5: beperkingen.

  3. Garantie aanspraken:

  • Indien de levering gefaseerd wordt uitgevoerd (met of zonder ingebruikstelling) begint
   de garantieperiode voor het betrokken product niet op de aankoop- of afleverdatum maar op de factuurdatum, tenzij anderszins bevestigd door Techmar.
  • Onder deze garantiebepalingen vallen geen producten indien de koper ervan volgens de Algemene Voorwaarden in verzuim is m.b.t. zijn betalingsverplichtingen.
  • Om recht te kunnen hebben op een geldige garantieaanspraak, dient koper Techmar of haar vertegenwoordiger (wederverkooporganisatie, distributeur of dealer) onmiddellijk te informeren over enig naar beweren defect product, vóór het verstrijken van de garantieperiode.
   Verder zijn de verplichtingen van Techmar onder deze garantie onderworpen aan de volgende voorwaarden:
  • Koper dient het aankoopbewijs voor het Product beschikbaar te hebben voor inspectie;
  • Koper dient aanspraken onder deze garantie onmiddellijk en niet later dan dertig (30) dagen na ontdekking ervan in te dienen bij Techmar of haar vertegenwoordiger (wederverkooporganisatie, distributeur of dealer) en daarbij minimaal de volgende informatie over het defecte product kenbaar te maken:
   • naam en/of typenummer van het product;
   • details over het (beweerde) gebrek, inclusief het aantal storingen;
   • de toepasselijke aankoop, lever- of factuurdatum en details over de toepassing, locatie, periode van gebruik (schatting aantal werkelijke branduren) en wat verder nodig mocht zijn voor Techmar om het beweerde defect te kunnen beoordelen.
   • Koper stelt aan Techmar of de vertegenwoordiger van Techmar (wederverkooporganisatie, distributeur of dealer) het product waarvoor koper een beroep doet op deze garantiebepalingen, desgevraagd voor nadere analyse ter beschikking.
   • Enig rechtsgeding met betrekking tot enige garantieaanspraak dient te worden ingediend binnen één
    (1) Jaar na de datum van de aanspraak. Elke aanspraak die niet is gemeld of ingediend in overeenstemming met de voorgaande zin is van nul en generlei waarde.
  • De garantieverplichtingen van Techmar zijn, naar keuze van Techmar, beperkt tot het binnen een redelijke tijd hetzij repareren hetzij leveren van een vervangend product voor het defecte product, of tot een passende creditering voor de aanschafprijs ervan.
   Reparaties, vervangingen of herstellingen leiden niet tot verlenging of vernieuwing van de toepasselijke garantieperiode. Techmar behoudt zich het recht voor naar eigen keuze een defect product dat onder de garantie valt te vervangen door een product dat zodanig minimale afwijkingen heeft in vormgeving en/of productspecificaties dat de functionaliteit van het Product er niet door beïnvloed wordt. Techmar kan koper de redelijke kosten in rekening brengen die door haar zijn gemaakt in het kader van een beweerd gebrek of geretourneerd product dat niet een gebrek blijkt te zijn, met inbegrip van redelijke kosten voor transport, testen en handling.

   

  4. Geen stilzwijgende of andere garanties:

  • De garantie en remedies in de bepalingen van de beperkte garantie zijn de enige garanties die Techmar verstrekt met betrekking tot de producten, en worden verstrekt in plaats van alle andere garanties, hetzij uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, welke garanties bij deze worden afgewezen.
  • Deze garantiebepalingen vermelden de volledige aansprakelijkheid en verplichting van Techmar jegens de koper en zijn het enige en exclusieve rechtsmiddel van de koper in verband met defecte of niet-conforme producten die door Techmar aan de Koper zijn geleverd, ongeacht of de schade is gebaseerd op een garantie die niet expliciet wordt genoemd in deze voorwaarden, een onrechtmatige daad, een contract of een andere rechtstheorie, zelfs al is Techmar ingelicht over of is Techmar zich bewust van deze defecten.

   

  5. Beperkingen:

  • Techmar garandeert niet of producten al dan niet inbreuk maken op enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht, ontwerp recht of ander recht op intellectuele eigendom van derden, en ten aanzien van enig recht van derden draagt Techmar zulke rechten alleen over voor zover Techmar deze heeft Jegens koper, vooropgesteld dat Techmar ervoor instaat dat zij zich ten tijde van de acceptatie van de bestelling van koper niet werkelijk (of zelfs niet redelijkerwijs) bewust was van zulk een inbreuk.
   Techmar heeft geen garantieverplichtingen indien blijkt dat een beweerd gebrek is opgetreden als resultaat van het navolgende:
   • Enige vorm van overmacht of natuurgeweld.
    In het geval dat en in een mate die niet is gedefinieerd In de Algemene Voorwaarden, betekent en omvat force majeure elke omstandigheid of voorval die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Techmar ligt - ongeacht of deze al dan niet te voorzien waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst - en waardoor van Techmar niet geëist kan worden dat zij haar verplichtingen nakomt, met inbegrip van force majeure of verzuim bij toeleveranciers van Techmar.
   • Bliksem;
   • Gesteldheid van de elektrische voeding waaronder stroom pieken, over/onderspanning en rimpelstromen op besturingssystemen die de gespecificeerde grenzen van het product overschrijden en die zijn vastgesteld door relevante voedingsnormen (bijv. EN 50160-normen).
   • Onjuiste bedrading, installatie of onderhoud van producten die niet zijn uitgevoerd door (of voor) Techmar.
   • Verzuim om te voldoen aan de Instructies of richtlijnen die Techmar heeft voorgeschreven voor installatie, bediening, toepassing, onderhoud of milieu of aan enig ander document dat met de producten wordt meegeleverd of aan toepasselijke veiligheids- bedrijfstak- en/of elektriciteitsnormen of -regels:
   • Verzuim om de producten te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen.
   • Blootstelling aan buitensporige slijtage, bliksem, verwaarlozing, onachtzaamheid, ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, onoordeelkundig of abnormaal gebruik van de producten.
   • Elke poging tot reparatie, verandering of wijziging die niet schriftelijk is goedgekeurd door Techmar.
   • Gebruik van LED-producten waarbij geen rekening wordt gehouden met de toepassingsinstructies ten aanzien van mogelijke vervuiling of reinigen.